Acasă > Despre Noi > Politica managerială
 

Politica managerialăAm construit o istorie comună cu cea a partenerilor noştri prin asigurarea unui mediu de muncă stabil şi prin încercarea continuă de a îmbunătăţi serviciile şi prestaţiile noastre, precum şi tehnologia utilizată zilnic. Credem în prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului, ne asumăm rolul de susţinători ai ecologiei.

 

 

.

Politica referitoare la sistemul de management integrat

calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională

 

Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A., operator autorizat al serviciului public de salubrizare, prestează activitățile specifice de salubrizare, respectiv:’’Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi similare provenind din activităţi comerciale, industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, inclusiv din reamenajări şi reabilitări interioare şi/sau exterioare ale locuinţelor. Colectarea şi transportuldeşeurilor periculoase industriale – vopsele, lacuri, emailuri, uleiuri, filtre etc. Sortarea şi prelucrarea deşeurilor reciclabile. Măturatul, spălatul, stropirea căilor publice. Răzuitul rigolelor şi întreţinerea curăţeniei pe căile publice. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi combaterea poleiului şi a îngheţului. Amenajarea şi intreţinerea spaţiilor verzi. Curăţenia interioară şi exterioară a clădirilor’’, în mod responsabil, urmărind protecția sănătății populației, a propriilor angajați și a mediului.

Pentru asigurarea conformității, calității și continuității serviciului public de salubrizare s-au stabilit următoarele obiective:

 

Extinderea ariei de prestare a serviciilor de salubrizare

Dezvoltarea şi diversificarea colectării separate a deşeurilor și valorificarea/ eliminarea adecvată a fiecărui tip de deșeu, în paralel cu informarea și conștientizarea generatorilor asupra importanței colectării separate

Creşterea satisfacţiei clienţilor noştri prin introducerea celor mai moderne tehnologii şi concepte de salubrizare și printr-o permanentă instruire şi perfecţionare a angajaţilor noştri

Prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului în zonele autorizate de activitate

Asigurarea unui mediu de muncă sigur, demn şi sănătos

Scăderea nivelului de risc global pe societate cu 0,3 % față de nivelul anului anterior

 

Conducerea societății asigură toate resursele tehnice și umane pentru realizarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu legislația și cu cerințele clienților și ale autorităților și pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR OHSAS 18001.

 

Director General,

Liviu Birău

 

Bucureşti,  03.10.2017,

P-SMI– 05 Ediţia 5 / Revizia 1

 

 

                                                              *   *   *

 

POLITICA DE SECURITATE

A PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

          Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA, operator autorizat al serviciului public de salubrizare, prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, prin mijloace mixte manual/ automat precum și prin mijloace de supraveghere video, cu respectarea cerințelor legale si în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea următoarelor principii:

  • Notificarea. Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU SAeste inregistrată cu numărul 26705 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
  • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se realizează în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate si ulterior prelucrate: intrarea părţilor într-o relaţie contractuală; statistică, colectare debite si recuperare creanţe, reclamă, publicitate, marketing sau alte scopuri promoţionale, de siguranța și control.
  • Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează date cu caracter personal sunt instruite periodic și au semnat acorduri de confidențialitate.
  • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, se efectuează numai după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul pe Nota de Informare, în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare sau nu s-a opus, în scris, prelucrării datelor.
  • Informarea. Pe site-ul societății și la Registratura este afisată prezenta Politica de securitate a prelucrării de date cu caracter personal, clienții și angajații sunt informați asupra faptului că societatea prelucrează datele lor personale, supravegherea video este comunicată clienților printr-o pictogramă sugestivă și angajaților prin Regulamentul Intern.
  • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de intervenție asupra datelor personale (rectificare, actualizare, blocare, ștergere), de opoziție, de adresare către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau către instanța de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Imaginile captate prin monitorizarea video realizată intern, în incinta societății nu afectează viaţa privată sau alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor.Imaginile captate prin monitorizarea video realizată pe domeniul public vizează doar starea meteo și doar carosabilul.
  • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

         Societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA utilizează metode și tehnologii de securitate furnizate de către o companie specializată în securizare şi protecţie împreună cu reguli interne de planificare, operare, verificare, control pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

 

Director General,

Liviu Birău

 

Bucureşti,  03.10.2017,

F-PL-02.01.03 Editia 1/ Revizia 1